Image

Godsalliansen

Hvorfor godsoverføring

Siste artikler

Viser liste over siste aktuelle artikler

 • Gods på bane

  Jernbanen i Norge frakter 35 millioner tonn gods i året og er den transportbæreren med desidert lavest klimautslipp. Godsmengden på jernbanen har vokst de siste årene, men veksten holdes tilbake av en infrastruktur med mange flaskehalser og flere tiår med manglende vedlikehold.

 • Gods på sjø

  Norge har vært en stormakt innen sjøtransport gjennom flere hundre år. Nærskipsfrakten sørger for transport langs norskekysten og utenriksflåten binder Norge sammen med resten av verden. Klimautslippene per tonnkilometer er vesentlig mindre med sjøtransport enn med veitransport og sjøtransporten er den transportformen som har desidert størst kapasitet.

 • Klima, miljø og transport

  Transportsektoren har svært stor innvirkning på klima og miljø. I Norge står transportsektoren for 60% av de ikke-kvotepliktige klimautslippene og nye samferdselsprosjekt har ofte store inngrep i uberørt natur. I tillegg står biltrafikken for 80% av mikroplasten i norsk natur.

 • Politiske vedtak

  Godsoverføring har vært et tverrpolitisk mål i norsk politikk i flere tiår. Politiske vedtak og satsinger har likevel ikke stått i stil med ambisjonene.

 • Sikkerhet

  Godsalliansen ønsker seriøse transportaktører langs veiene. Norske aktører er seriøse og har den nødvendige kompetansen og det riktige utstyret til å håndtere norske forhold. Kabotasjekjørende godstog fra Øst-Europa har ikke nødvendigvis det.

 • Veislitasje

  Analyser gjort av Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at tungtrafikken står for over 90% av slitasjen på veinettet. Tungtransport er helt nødvendig for godsflyten i Norge. Men om vi når målet om å overføre 30% av godset som skal transporteres over 300 km til sjø eller bane, vil det ha stor effekt vegslitasjen i Norge.