Hvorfor godsoverføring

Godsoverføring er rett og slett å løfte gods over fra en transportbærer til en annen. I Godsalliansen arbeider vi for å få til økt godsoverføring fra vei til sjø og bane. Her skal vi prøve å gå mer inn på hvorfor vi mener godsoverføring må være et viktig mål for norsk samferdselspolitikk.

Det er har vært tverrpolitisk enighet i Norge om å løfte mer gods over fra vei til sjø og bane i mange tiår. Godsoverføringsmålet har vært en del av norsk samferdselspolitikk siden 1990-tallet. Ikke fordi godsoverføring er et mål i seg selv, men fordi det har svært mange gode samfunnsnyttige effekter.

Godsoverføring er svært positivt for klima og miljø

Klimautslippene per tonnkilometer er betydelig lavere ved å sende gods med skip eller jernbane. Det meste av jernbanen er elektrifisert og har omtrent ingen klimautslipp. Men selv den delen av jernbanen som går på diesel og skipsfarten som går på tungolje eller diesel har vesentlig lavere klimautslipp enn veitransport.

Les mer om godsoverføring med hensyn til klima og miljø.

Godsoverføring er svært positivt for veisikkerheten

Ulykker som involverer tungtransport har dessverre oftere hardt skadde og drepte enn andre trafikkulykker. En analyse fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at utenlandske trailere er tre ganger så ulykkesutsatt som norske trailere. Godsoverføring fører til færre utenlandske trailere i Norge.

Les mer om godsoverføring og veisikkerhet.

Image
Hvorfor godsoverføring?