Godsalliansen møtte samferdselsministeren

I dag hadde Godsalliansen møte med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Selv om møtet måtte foregå på Teams på grunn av koronasituasjonen, møtte samtlige medlemmer i Godsalliansen samferdselsministeren og la frem prioriteringene som kan bidra til økt godsoverføring og et mer bærekraftig transportsystem i Norge.
Image

Godsalliansen møtte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på teams om godsoverføring.

Godsalliansen tok opp behovet for å ta grep som får ned klimautslippene i transportsektoren, fokusere på eksisterende infrastruktur og sørge for at vi får en bedre felles forståelse for kostnadene i transportsektoren.

På møtet berømmet Godsalliansen at regjeringen har løftet frem godsoverføring i regjeringsplattformen. Flere konkrete punkter i regjeringserklæringen bør følges opp allerede på neste års statsbudsjett, men Godsalliansen presiserte spesielt behovet for å komme i gang med utredningen av hva som må til for å få økt godsoverføring til både sjø og bane i Norge. En slik utredning er meldt i både jernbaneavsnittet og kystavsnittet i regjeringsplattformen.

På jernbanesiden løftet vi frem behovet for å få ned vedlikeholdsetterslepet, som kommer til å øke med 1,1 mrd i 2022. Samtidig er det et behov for å bygge flere krysningsspor og utbedre flaskehalser i systemet slik at det blir mulig å kjøre lengre tog på jernbanenettet.

På sjøsiden er det behov for en større satsing på knutepunktene som havnene utgjør gjennom blant annet ordninger som «Effektive og miljøvennlige havner». Det er også et stort behov langs kysten for havnemudringer, farledsutbedringer og bedre tilknytning til veinettet og jernbanenettet.

Det ble også utrykt bekymring for silotenkning i samferdselspolitikken siden ansvaret for kyst er flyttet over til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap), men samferdselsministeren forsikret om at de skulle ha en god og systematisk koordinering innad i departementet.

Yrkestrafikkforbundet tok også opp viktigheten av å i større grad slå ned på sosial dumping i transportsektoren og særlig useriøse utenlandske transportaktører som ikke betaler sjåførene det de har rett på.

Se presentasjonen til Godsalliansen her