Veislitasje

Analyser gjort av Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at tungtrafikken står for over 90% av slitasjen på veinettet. Tungtransport er helt nødvendig for godsflyten i Norge. Men om vi når målet om å overføre 30% av godset som skal transporteres over 300 km til sjø eller bane, vil det ha stor effekt vegslitasjen i Norge.
Image

Veislitasje er først og fremst forårsaket av tungtransport. Foto: Morten Pettersen.

Analyser fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at tungtransporten står for omtrent all slitasjen på norske veier. Det vil alltid være behov for tungtransport langs veiene, men så lenge tungtransporten øker i takt med veiinvesteringene vil vinningen gå opp i spinningen. Vi kommer inn i en sirkel der veiinvesteringer gjør tungtransporten mer konkurransedyktig, som videre fører til mer tungtransport, mer veislitasje og derfor økende behov for veiinvesteringer.

Rapporten «Marginale eksterne kostnader ved vegtrafikk» fra TØI i 2014 (revidert 2016) viser at det er vekt per aksel som påvirker vegslitasje. Selv tunge personbiler har lite innvirkning. Det er først når vekten kommer over 6 tonn at det begynner å skje ting og i Norge har vi maksimalt akseltrykk på 24 tonn. 

Ved å få de tyngste og lengste transportene over på sjø eller bane vil vi få en betydelig reduksjon i vegslitasjen og samfunnet får mer igjen for de veginvesteringene som gjøres.

Lest rapporten fra TØI her

Les liknende analyse fra svenske VIT her

Les sak om vegslitasje fra faktisk.no her