Godsalliansen overleverte rapport om bærekraftig transportpolitikk til samferdselsministeren

I dag møtte Godsalliansen samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og presenterte rapporten «Er norsk transportpolitikk bærekraftig?». Rapporten er en gjennomgang av elleve bærekraftsutfordringer sett opp mot norsk transportpolitikk. Konklusjonen er at transportpolitikken ikke er bærekraftig.
Image

- Godsalliansen gjorde sammen med flere andre et grundig arbeid i forbindelse med nåværende Nasjonal transportplan for å sette fokus på klima, naturvern og bærekraft. Det førte ikke til noen endring. Derfor har vi utarbeidet denne rapporten, sier Jahn Cato Bakken, nestleder i Norsk Sjømannsforbund og leder av Godsalliansen.

Stortinget har vedtatt en rekke strategier, forpliktelser og mål innen klima, bevaring av uberørt natur, luftforurensning og liknende. I rapporten har Godsalliansen vurdert hvordan Nasjonal transportplan (NTP) og transportpolitikken generelt forholder seg til disse vedtakene.

11 bærekraftsutfordringer

 • Klima

 • Natur og biologisk mangfold

 • Vannrelaterte økosystemer

 • Lokal luftforurensning

 • Mikroplast

 • Støyforurensning

 • Energiforbruk

 • Dyrka jord

 • Trafikksikkerhet

 • Lønns- og arbeidsvilkår

 • Økonomiske perspektiver

Gjennomgangen viser at måten Norge planlegger transportpolitikk på i dag ikke er bærekraftig. De vedtakene som Stortinget har gjort på andre områder blir ikke fulgt tilstrekkelig opp i arbeidet med NTP og den øvrige transportpolitkken.

Image
Norge har mange strategier, forpliktelser og vedtak som ikke nødvendigvis følges opp i transportpolitikken.

- Rapporten viser at vi må få til en kursendring i transportpolitkken. Vi må ta hensyn til hva som er tålegrensene for samfunnet rundt og bruke NTP som et verktøy til å løse samfunnsutfordringer, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner og medlem av Godsalliansen.

Last ned rapporten her: