Vi mener

Godsalliansen mener disse tiltakene er viktig for å nå Stortingets mål om økt godsoverføring:

  • Regjeringen må følge opp Riksrevisjonens rapport av 27. februar 2018.

  • Vedlikeholdsetterslepet i jernbanen må snus. Det er estimert å fortsette å vokse med 1,1 mrd i 2022.

  • Stortinget må gjøre en klima og miljøgjennomgang av Nasjonal Transportplan (NTP) og sikre at det er mulig å nå Norges internasjonale forpliktelser innen 2030.

  • Samferdselsplanleggingen må tilbake til politikken og i større grad baseres på de målene som storsamfunnet setter, ikke bare fremskrivingsmodellene til Transportøkonomisk institutt (TØI).

  • Miljøkompensasjonsordningen for kjøreveisavgiften for jernbanen, «Godsoverføring fra vei til bane», må styrkes og gjøres permanent.

  • Regjeringen må prioritere prosjekter som utbedrer flaskehalser i systemet og som har rask effekt på mer bærekraftige godsbærere. Prosjekter som flere og lengre krysningsspor, farledsutbedringer, havnemudringer, modernisering og utvidelser av godsterminaler, samt mer effektive overganger mellom vei sjø og bane.

  • Ordningen «Effektive og miljøvennlige havner» må få økt finansiering i tråd med søkningen til ordningen.