Image
Godsalliansen

Gods på bane

Situasjonen for godstransport på bane er kritisk, og dette blir enda mer tydelig når varslede kapasitetskutt på jernbanen trer i kraft fra nyttår. Samtidig som vi vet at mengden gods som skal transporteres i Norge vil øke betydelig de kommende årene, står vi i fare for å miste viktig infrastruktur innen godstransport på jernbane.

Hvis kapasiteten på godstransport over jernbane går ned, samtidig som godstransporten i Norge øker, vil effekten av mange års investeringer i veinett spises opp av en betydelig økning i antallet vogntog langs veiene. Kapasitetskutt vil bidra til en økning av transporter på vei med ca 20.000 trailere. Det vil påvirke veislitasje, miljø og fremkommelighet, og øke risikoen for ulykker. Det haster derfor med å finne gode løsninger.

Kompensasjonsordninger

For å kompensere for dårlig infrastruktur og forbedringer i veitrafikkens konkurransekraft må det fra 1. januar 2019 innføres en miljøstøtteordning, som sikrer at godstransport på bane opprettholdes. Sverige, Danmark og Østerrike har ordninger for dette som ikke strider med EUs konkurranseregelverk. Godsalliansen ber om at det bevilges 200 mill. kroner til dette formålet i 2019.

Godsalliansen mener videre det må innføres en kompensasjon ved planlagte banearbeider, slik det er etablert for persontog. Disse tiltakene vil bedre konkurransesituasjonen til gods på jernbane på kort sikt, bidra til at drift av godsterminaler opprettholdes, og at vi ikke mister viktig infrastruktur.