Politisk debatt over frokostmøte

Frokostmøte om godsoverføring og revidert nasjonalbudsjett
Image

Vi mener

Godsalliansen mener disse tiltakene er viktig for å nå Stortingets mål om økt godsoverføring

  • Regjeringen må følge opp Riksrevisjonens rapport av 27.02.18.

  • Regjeringen må gi tydelige signaler til etatene om at bygging av ny infrastruktur og redusert vedlikeholdsetterslep må ha som formål å styrke konkurranseevnen til sjø og bane fremfor veg.

  • Regjeringen må prioritere modernisering av godsterminalene slik at de blir mer effektive, driftssikre med bedre intern logistikk og avgangspunktlighet.

  • Kystverkets kapasitet, og ansvar for å tenke helhetlig på logistikk og næringsutvikling, må styrkes. Kystverket bør i større grad fungere som en nasjonal premissleverandør for styring av infrastrukturutbygging og teknologivalg. Dette kan ikke vær opp til den enkelte havn. Det er behov for en større grad av standardisering.

  • Det må etableres en miljøkompensasjon for kjørevegsavgift på jernbane etter modell fra Danmark og Tyskland. Det må uansett ikke innføres kjøreveisavgift før infrastrukturen er på plass for å håndtere godstrafikkens behov.

  • Antall kabotasjeturer/-dager for utenlandske lastebiler i Norge må ikke økes. En ytterligere liberalisering på dette området vil være stikk i strid med Norges og EUs ambisjoner om godsoverføring til sjø og bane.

  • Statlige investeringsmidler som er varslet i gjeldende NTP for å sikre effektive og miljøvennlige havner, må inn på statsbudsjettet for 2019.

  • Satsing på infrastruktur for nye energibærere på skip. ENOVA fungerer rimelig godt, men har noen svakheter. Det er eksempelvis ikke noen plan for utbygging av landstrøm i Norge. Det gjør bl.a. at det blir litt tilfeldig hvor og når det kommer.