CargoNet øker med to avganger i uken på Nordlandsbanen

Image

Foto: CargoNet

Avisa Nordland kom denne uken med nyheten at CargoNet øker med to godsavganger i uken på Nordlandsbanen. Det tilsvarer en lastekapasitet på 5000 lastebiler på strekningen. Å løfte disse bilene av veien og over på jernbanenettet er positivt for klimautslipp, reduksjon av svevestøv, reduksjon av mikroplast, gir mindre kø og reduserer ulykkesrisikoen.

En stor del av årsaken til at CargoNet satser videre på kombitransport av gods på tog og nå satser enda tyngre på Nordlandsbanen er miljøkompensasjonsordningen for gods på jernbane som kom i revidert nasjonalbudsjett for 2019 i mai i år.

Miljøkompensasjonsordningen er midlertidig og skal blant annet kompensere for kjøreveisavgiften (en slags veiavgift for tog) frem til utbedringene av jernbanenettet gjør fremføringen av godstogene raskere og mer stabil.

CargoNets økte satsing på Nordlandsbanen viser at ordningen har hatt en effekt. Politikk virker. Men om den skal ha en langsiktig effekt er vi både avhengig av at støtteordningen vokser i takt med innfasingen av kjøreveisavgiften og at utbedringene av jernbanenettet blir prioritert.

Investeringer i jernbanenettet

Det er nødvendig med umiddelbare investeringer i jernbanenettet for å åpne flaskehalser og redusere «nedetid». Innfasingen av nytt signalsystem er svært positivt, men det er også nødvendig å investere i krysningsspor, lengre forbikjøringsspor og utbedre traseer som hindrer fremføringen av lange og tunge godstog. Uten disse investeringene vil effekten av miljøkompensasjonsordningen kun være midlertidig.

Jernbaneinvesteringer vil ha positive effekter for godstrafikken i Norge i mange tiår fremover. Den mest effektive måten å fremføre gods med hensyn til både miljø og areal er med sjøtransport og jernbane. Selv med et fremtidig teknologiskifte i veitrafikken der også tungtransporten går med utslippsfire elmotorer krever et godstog bare en niendedel så mye energi per tonnkilometer som en godsbil. For de lengste og tyngste transportene vil det derfor alltid være mest effektivt å flytte godset kollektivt.

Godsrute med båt mellom Bodø og Tromsø

At CargoNet øker kapasiteten på Nordlandsbanen er spesielt interessant i lys av initiativet fra sammenslutningen av Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS), Bodø Havn, Tromsø Havn, Lødingen Havn, Næringsforeningen i Tromsø og Bodø Næringsforum for å igjenopprette en godsrute med båt mellom Bodø og Tromsø, via Lødingen. En slik rute vil ytterlig kunne løfte 25 000 tungtransporter av veiene. Det vil redusere ulykkesfaren på nordnorske veier som i vinterhalvåret ofte ikke er spesielt egnet for utenlandske vogntog med manglende utstyr og sjåfører med manglende erfaring og kompetanse med vinterkjøring.

For å få til igjenopprettelsen av denne godsruten er det nødvendig å få støtteordningen «Godsoverføring fra vei til sjø», som ble kuttet i revidert nasjonalbudsjett, tilbake på statsbudsjettet. Mandag 7. oktober kl 10:00 legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Det har vært signaler om at de ønsker å få opp igjen denne ordningen og vil følge spent med på om de leverer.