Viktig gjennomslag for godstransporten!

Støtte til gods på jernbane.
Johnny Hansen - Godsalliansen
Johnny Hansen, Leder i Norsk Sjømannsforbund og Godsalliansen.


60 mill til godsoverføring fra vei til jernbane

Regjeringen foreslår 60 mill. kroner til en støtteordning for godsoverføring fra vei til jernbane. Ordningen skal kompensere for ulempene godsselskapene fikk da regjeringen innførte kjøreveisavgiften på jernbane.

  • - Det er helt avgjørende for godstransport på jernbane at denne kompensasjonsordningen kommer på plass. Dette har vært en av våre viktigste prioriteringer inn mot revidert nasjonalbudsjett, så vi er svært fornøyd med at vi har fått gjennomslag her, sier Johnny Hansen, leder i Norsk Sjømannsforbund og leder av Godsalliansen.

CargoNet og Green Cargo har meldt at med mindre det kom en ordning av denne typen, var det fare for at de måtte legge ned sin virksomhet allerede i sommer.

  • - Kompensasjonsordningen er et godt tiltak, men det aller viktigste er at infrastrukturinvesteringene styrkes slik at godstrafikken på jernbane får økt punktlighet og forutsigbarhet og dermed styrker sin konkurransekraft, sier Hansen.
Gods fra vei til sjø

Støtteordningen fra vei til sjø kuttes i revidert nasjonalbudsjett med 77,4 mill som omfordeles til andre formål. Dette fordi det har vært lavere utbetaling fra ordningen enn forventet og utsettelser i de prosjektene som er i gang. Det totale søkebeløpet på ordningen var 369 mill.

  • - Denne ordningen fungerer ikke etter intensjonen. Med en søkning på 369 mill. kroner og nesten ingen utbetaling, så er det mange gode godsoverføringsprosjekter langs kysten som mangler finansiering. Hvis regjeringen ønsker å nå målene om godsoverføring, så må denne ordningen justeres slik at den treffer de gode prosjektene, sier Hansen.

Ordningen er også kritisert fordi den har bidratt til finansiering av prosjekter der det brukes bekvemmelighetsflagg og sjøfolk på utenlandske lønns- og arbeidsvilkår.

  • - Det er uakseptabelt at en statlig støtteordning bidrar til å undergrave norske lønns- og arbeidsvilkår. Ordningen må forutsette norske lønns- og arbeidsvilkår, slik at ikke statlige bevilgninger bidrar til at norske arbeidsplasser på land erstattes av utenlandske arbeidsplasser til sjøs, sier Hansen.

I omdisponeringen av de ubrukte midlene går halvparten til tiltak på sjøsiden og halvparten til veiinvesteringer.

  • - Regjeringens forslag om overføring fra sjø til vei gir feil signal. Midlene som ikke brukes må i det minste bidra til å styrke sjøtransporten. Dette må Stortinget ordne opp i, avslutter Hansen
For ytterligere kommentarer

Roger Solheim, sekretariatsleder Godsalliansen, +47 992 26 638