Image

Siste artikler

Viser liste over de siste artiklene fra Godsalliansen.

Gods på bane

Jernbanen i Norge frakter 35 millioner tonn gods i året. Godstrafikken bindes sammen av godsterminaler og inngår gjerne i lengere logistikksjeder. Situasjonen for gods på bane er nå ganske prekær.

Les mer her

Gods på sjø

Norge har vært en stormakt innen sjøtransport gjennom flere hundre år. Nærskipsfrakten sørger for transport langs norskekysten og utenriksflåten binder Norge sammen med resten av verden

Les mer her

Miljø

Miljø- og klimabesparelsene ved godsoverføring er store. Kombinasjonen av å kunne flytte mye større mengde gods i én transport og at jernbanen er elektrifisert er blant årsakene til at miljøperspektivet er en av de store driverne i godsoverføringen.

Les mer her

Sikkerhet

Godsalliansen ønsker seriøse transportaktører langs veiene. Norske aktører er seriøse og har den nødvendige kompetansen og det riktige utstyret til å håndtere norske forhold. Kabotasjekjørende godstog fra Øst-Europa har ikke nødvendigvis det.

Les mer her

Vegslitasje

Analyser gjort av NN viser at tungtrafikken står for over 90% av slitasjen på vegnettet. Tungtransport er helt nødvendig for godsflyten i Norge. Men om vi når målet om å overføre 30% av godset som skal transporteres over 300 km til sjø eller bane, vil det ha stor effekt vegslitasjen i Norge.

Les mer her

Politiske vedtak

Godsoverføring har vært et tverrpolitisk mål i norsk politikk i flere tiår. Politiske vedtak og satsinger har likevel ikke stått i stil med ambisjonene.

Les mer her